fbpx

TEAM COACH – COACHING ZESPOŁOWY I GRUPOWY szkolenie Katowice

Szkolenie Akredytowana Szkoła Team Coachingu
poprowadzą Joanna Kubik-Zawada oraz Beata Rycembel
Katowice wiosna 2021

Dla kogo
Szkolenie skierowane jest do specjalistów HR, coachów, managerów, trenerów, facylitatorów, dyrektorów placówek edukacyjnych i szkoleniowych, liderów oraz osób pracujących w edukacji (np. dyrektorzy szkół).

Metoda
Kurs nastawiony jest na praktyczną, treningową stronę tak aby dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do zarządzania grupami w sytuacji rozwojowej, w praktyce biznesowej oraz w obszarze kreatywności (design thinking).
Każdy dzień szkoleniowy obfituje w ćwiczenia, techniki oraz modele warsztatowe zaś uczestnicy zachęcani są do aktywnego ćwiczenia, testowanie i uczenia się poznanych narzędzi. Koncentrujemy się na stronie praktycznej kursu. Działamy w pętli edukacyjnej wiedza – działanie – wnioski – dalsza wiedza.
Całość procesu zakończona jest wykonaniem i obronie zadania domowego, które skupia się na praktycznych aspektach coachingu grupowego.

Jest to 9 dniowe szkolenie zawodowe (72 h szkoleniowe)
skierowany do coachów, mentorów, liderów, menadżerów, nauczycieli – osób w szerokim rozumieniu kierujących lub zarządzających pracą oraz edukacją ludzi. Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego profesjonalne umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu grupowego.

Superwizje i zadania treningowe (przebieg zajęć)

Każdy dzień szkoleniowy rozpoczyna się od superwizji grupowej podsumowującej dokonania z poprzedniego dnia szkoleniowego. Jest to również czas na pytania, rozstrzyganie wątpliwości i doprecyzowanie niejasnych tematów.
Dzień szkoleniowy przebiega według krótkich modułów wiedzowych ilustrowanych przykładami (ok.20 minutowe moduły wykładowe) a następnie ilustrowany jest ćwiczeniami, technikami i metodami pracy grupowej.

Uczestniczy zostaną podzieli na podgrupy ćwiczeniowe, w których będą trenować (ćwiczyć) poznane metody i modele warsztatowe. Każdorazowo inny uczestnik grupy pełni rolę coacha grupowego w czasie treningu, zaś pozostali uczestnicy podgrupy – role członków zespołu treningowe. W ten sposób ćwiczone są poszczególne narzędzia i techniki coachingu grupowego.
Każdy z uczestników w czasie trwania pierwszego modułu otrzyma indywidualne zadania dotyczące coachingu grupowego, którego rozwiązanie (wykonanie) będzie podstawą do zaliczenia kursu wraz ze 100% frekwencją.

Korzyści

Szkolenie pozwala na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji coachingowych, menedżerskich i trenerskich (edukacyjnych), które będą wykorzystywane w pracy zawodowej managerów, edukatorów, praktykujących coachów i mentorów, trenerów szkoleniowych, terapeutów a także tutorów i nauczycieli różnego stopnia.
Dla uczestnika szkolenia będą to następujące umiejętności i kompetencje:

Na poziomie wiedzy

• Zdobycie wiedzy dotyczącej własnych zasobów i ograniczeń, dotyczących zarządzania grupą w sytuacji szkoleniowej, coachingowej i managerskiej, które w toku szkolenia zostaną wzmocnione i rozwinięte a ograniczenia wyeliminowane lub osłabione

• Zdobycie wiedzy dotyczącej motywowanie i angażowania prowadzonej (szkolonej) grupy,

• Zdobycie wiedzy dotyczącej tego, jak prowadzić trening grupowy oraz coaching a także inne formy pracy grupowej (szkelnie, warsztat) z użyciem metody coachingu kognitywnego według standardów instytucji akredytującej coachów EMCC ( European Mentoring & Coaching Council),

• Zdobycie wiedzy dotyczącej procesów grupowych – jawnych i ukrytych, które w sposób naturalny dotyczą grupy,

• Zdobycie wiedzy dotyczącej ról grupowych, procesów grupowych, konfliktów wewnątrzgrupowych i metod zarządzania tymi zjawiskami w sposób efekty.

Na poziomie umiejętności coachingowych (warsztatowych)

• Zdobycie umiejętności tworzenia i zarządzania relacjami w szkolonej (kierowanej) grupie z użyciem technik kognitywnych

• Poznanie w praktyce narzędzi moderowania i facylitowania pracy grupowej w różnych sytuacjach oraz umiejętności ich adekwatnego dostosowanego do sytuacji grupowej – użycia

• Zdobycie umiejętności zwiększenia efektywności i kreatywności w pracy grupowej i zespołowej (zespoły pracownicze),

• Zdobycie umiejętności poprawy atmosfery pracy i rozwiązywania konfliktów międzygrupowych i wewnątrzgrupowych,

• Zdobycie umiejętności motywowania i aktywizowania zespołu pracowników z użyciem odpowiednich, adekwatnych do sytuacji modeli coachingowych,

• Zdobycie umiejętności wyznaczania celów i efektów w pracy zespołowej,

• Zdobycie umiejętności oceny rezultatów pracy zespołowej w oparciu o wskaźniki efektywności,

• Zdobycie umiejętności szczegółowych w procesie grupowym:
o Etyczna praca coacha w oparciu wartości z poszanowaniem kultury organizacyjnej oraz wartości osobistych jednostek tworzących grupę,
o Umiejętności tworzenie i facylitowania kontraktu grupowego,
o Umiejętność zażądania procesem grupowym i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
o Umiejętność osiągania celów i zaplanowanych efektów grupowych,
o Umiejętność projektowania procesu grupowego (w tym coachingu, szkolenia, warsztatu itp.),
o Umiejętność tworzenia samoświadomej postawy uczestnika grupy lub zespołu pracowniczego
o Umiejętność tworzenia sytuacji kreatywnej służącej rozwojowi grupy i realizowanych przez nią zadań

Na poziomie kompetencji społecznych

• Rozwój kariery osobistej uczestnika poprzez wzrost kompetencji managerskich, trenerskich, edukacyjnych oraz ogólnospołecznych (awans bądź zmiana pracy),

• Rozwój kompetencji lidera i świadomego lidership w kontekście nowych umiejętności i przekonań nabytych w czasie szkolenia,

• Poprawa wyników pracy, wynikająca z polepszenia pracy zespołowej, co bezpośrednio wpływa na większą efektywność pracy, zminimalizowanie strat i błędów a efekcie – kosztów

• Poprawa jakości pracy, w wyniku świadomego zarządzania coachingowego co prowadzi do wzrostu produktywności zespołu,

• Poprawa jakości relacji i komunikacji pomiędzy między pracownikami i klientami zewnętrznymi organizacji.

Terminy szkoleń:

do potwierdzenia – prawdopodobny termin szkolenia czerwiec 2021 r.

Program warsztatów:
Moduł I ( 3 dni)
Uzyskanie podstawowych kompetencji coacha, coaching indywidualny vs zespołowy, narzędzia – kontrakt, toksyny komunikacyjne, praca z konfliktem, praca z procesem (wg Arnodla Mindela)landswork, praca z perspektywami w zespole, docenienie i feedback w zespole.

Moduł II ( 2 dni)
Role w zespole, budowanie efektywnej komunikacji w zespole, budowanie postawy coacha zespołu i facylitatora, tworzenie planu pracy z zespołem, doskonalenie pracy z drugim prowadzącym, transformacyjne metody pracy z zespołami (teoria U, model VUCA, model DISCO)

Moduł III i IV (2 dni każdy moduł)
Sztuka budowania wpływu w pracy teamcoacha -metodogia „kolory”, umiejętność czytania emocji zespołowych i adekwatnego odpowiadania na nie -metodologia – kolory, weryfikacja umiejętności prowadzenia procesów zespołowych – cz1., weryfkacja umiejętności prowadzenia procesów zespołowych – cz. 2, podsumowanie procesu szkoleniowego i weryfikacja nabytych umiejętności prowadzenia procesów teamcoachingowych

Trenerzy prowadzący:


Joanna Kubik-Zawada

od 2007 roku zajmuje się coachingiem. Pracuje w środowisku biznesowym i korporacyjnym, ale z ogromną przyjemnością udziela się jako wolontariusz w szkołach prowadząc zajęcia dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Jest coachem indywidualnym i zespołowym – najczęściej na poziomie zarządu i wyższej kadry managerskiej.
Bywa trenerem coachingu i umiejętności teamcoachingowych. Prowadzi warsztaty z zakresu przywództwa, komunikacji i współpracy w korporacjach: realizowała duże projekty rozwojowe – ostatnio dwuletni program Customer Experience Movement w zakresie budowania świadomości udoskonalającej doświadczenie
Klienta dla marki FORD.
Ma bogate doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami – przez kilka lat prowadziła szkolenia z komunikacji, coachingu, team coachingu i przywództwa oraz coaching indywidualny dla ponad 300 przedsiębiorców z Krakowa i Kielc. Bywa wykładowcą na uczelniach warszawskich i krakowskich. Wraz z Beatą Rycembel prowadzi Team Coaching Lab – akredytowaną przez ICF szkołę teamcoachingu.

Udziela się w międzynarodowych organizacjach coachingowych ( ICF) tworząc i dbając o utrzymanie wysokich standardów coachingu na świecie. Jest mentorem i akredytuje coachów na poziomie PCC i MCC dla International Coach Federation i Coaching Lab – akredytowaną przez ICF szkołę teamcoachingu. Z pasją rozpowszechnia na rynku polskim transformacyjne podejście w coachingu i przywództwie, buduje społeczność osób zainteresowanych pracą tą innowacyjną metodą.

 
Beata Rycembel

od 2007 roku zajmuje się coachingiem. Pracuje przede wszystkim w środowisku biznesowym.
Jest coachem indywidualnym, relacji oraz zespołowym, jest również trenerem coachingu.
Prowadzi rozwojowe programy teamcoachingowe dla zespołów w zakresie rozwoju przywództwa, współpracy, efektywnej komunikacji i in. Pracuje przede wszystkim z zarządami korporacji ale również z kadrą menadżerską średniego szczebla. Wdraża autorskie programy warsztatowe dla menadżerów w zakresie przywództwa, umiejętności coachingowych i teamcoachingowych. Beata aktywnie współpracuje ze środowiskiem międzynarodowym. Jako Executive
Coach jest członkiem zespołu międzynarodowej organizacji Intergal Leadership & Coaching.

Inwestycja: do potwierdzenia

Masz pytania ? Napisz do nas:

Coaching & Training House Katowice
Adres szkolenia: ul. Gliwicka 12/11

Zgłoszenia są przyjmowane:

– mailem: info@coaching-house.pl
– telefonicznie: 535 418 390 lub 32 781 77 81

Napisz do nas. Odpowiemy na każde pytanie:

 


Coaching & Training House

ul. Gliwicka 12/11  parter
40-079 Katowice
Przed budynkiem, wzdłuż ulicy bezpłatny parking

tel. 32 781 77 81
tel. 535 418 390

Mail: info@coaching-house.pl


Konto bankowe ING Bank Ślaski:

37 1050 1302 1000 0022 0706 4086

fb